Tha massetak i Lavangen kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Hans Arne Nystad, datert 10. juni 2015.

Massetaket Tha er lokalisert på gnr./bnr. 59/18 og 59/24 i Lavangen kommune. Uttaket omfatter et areal på 40 dekar. Det er forventet et årlig uttak på 6000 m3 masse. Det totale uttaket av masse er anslått til 320 000 m3.

Massene består av sand og grus. Det er oppgitt at aktuelle anvendelsesområder er strøsand, betongtilslag, veibygging og fyllmasser i forbindelse med husbygging.

Søker oppgir at området der massetaket skal ligge i kommuneplanens arealdel er klassifisert som LNF-område, men at ny kommuneplan er oppgitt å være under bearbeiding. Søker oppgir videre at det foreligger en godkjent reguleringsplan for området: detaljreg. for masseuttaket Tha gnr. 59 bnr. 18 og 24, sf. 27.03.2015. 

Søknaden legges nå ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 1. oktober 2015