Teveldalen grustak i Meråker kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Arne Hernes AS.

Teveldalen er et grustak lokalisert på gnr./bnr. 49/1 i Meråker kommune. Teveldalen grustak er videre lokalisert innenfor reinbeitedistrikt nr. 1 «Essand». Det omsøkte området er om lag 60 dekar og fremgår av kart på side 18 i høringsvedlegget. Omsøkt område er avsatt til råstoffutvinning i kommunens arealplan. Videre er deler av det omsøkte området regulert til «campingplass/grustak» i reguleringsplan datert 02.03.1988 med plan-ID 1987001 og navn «Teveldalen». Det er oppgitt at forekomsten består av grus som hovedsakelig vil benyttes til underbygning av veg og tilslag til betong og tomter. Det er estimert et årlig uttak på om lag 500-4.000 tonn og et totalt uttak på 193.000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 8. august 2017