Teplingan i Nærøy kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Teplingan Grus AS.

Teplingan er et grustak lokalisert på gnr./bnr. 134/1 i Nærøy kommune. Teplingan grustak er videre lokalisert innenfor reinbeitedistrikt nr. 18 «Voengelh Njaarke». Det omsøkte området er om lag 62 dekar og fremgår av kart på side 22 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «massetak/landbruk», «massedeponi/landbruk» og «skogbruk» i reguleringsplan datert 10.04.2003 med navn «Reguleringsplan for Teplingan grus AS». Det er oppgitt at forekomsten består av grus, gneis og granitt som hovedsakelig vil benyttes som tilslag til asfalt og betong, samt diverse innen bygg og anlegg. Det er estimert et årlig uttak på om lag 30.000 m3 og et totalt uttak på 1.199.000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 4. august 2017