Teldalen grustak i Tynset kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Mobilgrus AS.

Teldalen grustak er lokalisert på deler av gnr./bnr. 62/1 og 62/13 i Tynset kommune. Størrelsen på det omsøkte arealet er 61 dekar. Uttakets totalvolum er anslått til 500 000 m3 masse. Forventet årlig uttak er 8000 m3 masse. Uttaket beskrives som en grusforekomst. Forekomsten skal brukes som knust grus til bærelag, veigrus og grøftepukk. Forekomsten oppgis å være mye benyttet til toppdekke på fylkesveier og kommunale veier i Tynset og Tolga.

Det omsøkte området er i søknaden oppgitt å være avsatt til massetak i kommuneplanens arealdel. På søknadstidspunktet oppga søker at det var varslet oppstart av reguleringsplanarbeid. Reguleringsplan for området er nå vedtatt. Det omsøkte området er regulert til masseuttak i Detaljregulering for Teldalen grustak.

Søknaden legges nå ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 14. oktober 2015