Taranrød øst i Tønsberg kommune – driftskonsesjon

​Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Veistein AS.

Veistein AS har søkt om driftskonsesjon for Taranrød Øst i Tønsberg kommune. Omsøkt konsesjonsområde er lokalisert på eiendommene gnr./bnr. 38/5 og gnr./bnr. 39/7, og svarer til område regulert til steinbrudd og massedeponi. Totalt utgjør omsøkt konsesjonsområde 54 dekar, se kart på side 12 i høringsvedlegget. Totalvolumet for uttaksvirksomheten utgjør om lag 3 500 000 m3 og et årlig uttak på rundt 140 000 m3. Uttaksmengden kan endre seg i takt med marked og etterspørsel. Ifølge tiltakshaver er den dominerende bergarten i området rødlig-grå kvartssyenitt.

Omsøkt konsesjonsområde er i vedtak av 6. desember 2017 regulert til område for steinbrudd og massedeponi. Etter avsluttet drift er uttaksområde planlagt anvendt som deponi. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 25. juni 2019