Tangstad i Vestvågøy kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Trygve Martinsen & Sønn AS (org. nr. 963 952 414) for uttak på gbnr. 80/4 i Vestvågøy kommune.

Omsøkt areal er på ca. 23 daa og fremgår av kart på side 12-13 av høringsvedlegget. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 10 000 m3 og totalt uttak på om lag 150 000 m3.

Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak og regulert til område for steinbrudd og masseuttak i reguleringsplan for «Masseuttak Tangstad» med planID: 200001, datert 20. juni 2000. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 24. mars 2023