Tanfetten uttak i Stor-Elvdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Gunnar Myrvang.

Søknadsområdet på Tanfetten er lokalisert på gbnr. 16/5 i Stor-Elvdal kommune. Det omsøkte området er om lag 220 dekar og fremgår av kart på side tre i høringsvedlegget. Omsøkt område er avsatt til råstoffutvinning/grustak i kommunens arealplan og regulert i reguleringsplan for Tanfetten grustak, datert 28.11.2012. Det er oppgitt at forekomsten består av løsmasser. Det er estimert et årlig uttak på om lag 5000 m3 og et totalt uttak på 1 370 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 18. April 2017