Tandeskogen fjelltak i Ringsaker kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Hamar Pukk og Grus AS.

Hamar Pukk og Grus AS søker om driftskonsesjon for Tandeskogen fjelltak i Ringsaker kommune (gnr./bnr. 250/1). Uttaksområdet svarer til område regulert til råstoffutvinning og utgjør et areal på 69 dekar. Området er i vedtak av 17. juni 2009 regulert til område for råstoffutvinning (plan-ID 2009061710727). Ifølge tiltakshaver utgjør totalvolumet for uttaket 1 470 000 m3 og årlig uttak et anslått til ca. 75 000 m3. Mengden årlig uttak kan imidlertid endre seg i takt med marked og etterspørsel.

I følge tiltakshaver er den dominerende bergarten i området sandstein tilhørende Vangås-formasjonen. Av løsmassekartet til NGU går det fram at området har generelt lite overdekning av masser med et tynt morenelag eller fjell i dagen i deler av fjelltaket. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 4. februar 2019