Synshagen massetak i Vang kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 frå Strømmen Maskin AS.

Søknaden gjeld uttak av fjell på eigedomane gbnr. 47/2 og 48/1 i Vang kommune i Valdres. Massane vil hovudsakleg bli bruka til tomter, veg og vatn/avlaupsrør.

Det ligg føre ein godkjent reguleringsplan for uttaket, «Synshagen massetak (R 74)», vedtatt 16. juni 2009.

Forventa årleg uttak er oppgitt til 10 000 m3 masse, mens antatt totalt uttaksvolum er 1 million m3 masse. Oppgitt totalt uttaksvolum i søknadsskjemaet er for høgt, riktig tal er 1 million m3 masse. Antatt tid for uttaket er 100 år, men dette vil kunne variere i forhold til marknadens etterspurnad etter masse.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gjev nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegnene og handsaminga vår av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 23. november 2018