Syningen masseuttak i Ål kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Ole Vidar Liahagen, datert 02.07.2015.

Søknaden gjelder Syningen masseuttak på gnr/bnr 3/7 i Ål kommune. Masseuttaket ligger i området Syningen, ca. 20 km fra kommunesenteret Sundre. Det omsøkte området er på 9 dekar. Området ligger inne som råstoffområde i områdereguleringen for Syningen, vedtatt 20.12.2012. Uttaket skal dekke behovet for masser relatert til utbyggingen av hyttefelt i dette området.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig fra menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes innen fristen 17. august 2015.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 17. august 2015