Syljulibakken massetak i Østre Toten kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Toten Pukkverk AS.

Uttaket er lokalisert på gbnr. 309/1 i Østre Toten kommune. Søknaden er blitt oppdatert ut ifra ny reguleringsplan og dagens forhold. Omsøkt område er 139 daa og samsvarer med område regulert til kombinert steinbrudd og masseuttak og tilbakeføring til LNF. Tiltakshaver viser til NGU sitt berggrunnskart og viser til at bergarten i området er en diorittisk til granittisk gneis med soner av finkornet amfibolitt, metasandstein og glimmerskifer. Forekomsten er av NGU kategorisert til å ha lokal betydning. Den dominerende bergarten i området er, ifølge tiltakshaver, en middels- til finkornig gneis med gode mekaniske egenskaper. Det er i tillegg kartlagt løsmasser med varierende tykkelse over forekomsten. Løsmassene er planlagt brukt til senere istandsetting av området, og skal derfor tas vare på og lagres til senere bruk.

Omsøkt område er 139 daa. Ifølge tiltakshaver er anslått totalt uttak innenfor uttaksområdet 3 600 000 m3. Tiltakshaver angir et planlagt årlig uttak på 50 000 m3, men dette vil kunne variere med markedssituasjonen.

Området er i reguleringsplan for Syljulibakken massetak med planID 20160001, vedtatt i kommunestyret den 20. juni 2018, regulert til kombinert steinbrudd og masseuttak og tilbakeføring til LNF.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 29. mars 2019