Sydvaranger Gruveområde i Sør- Varanger kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Sydvaranger Eiendom AS.

Sydvaranger Eiendom AS søker om driftskonsesjon for uttak av jernmalm, med tilsvarende arealavgrensning som tidligere konsesjonsområde for Sydvaranger Gruver AS (vedlegg «Sydvaranger gruve omsøkt konsesjonsområde»), i Sør- Varanger kommune. Området har en utstrekning på om lag 19 500 da. Forekomsten er lokalisert på gbnr. 23/226 og 22/56. Sydvaranger Eiendom AS har utvinningsrett til forekomsten. Sydvarangers gruveområde er regulert etter Sør-Varanger kommunes arealplan, og avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.

Forekomsten består av kvartsbåndet jernmalm (taconitt), ca 30-35% Fe. Sydvarangers sluttprodukt vil være konsentrat med ca. 68% Fe, som er råmateriale for stålfremstilling.

Søknaden inneholder en langtidsplan (Life of mine, «LOM») som strekker seg over en 20-årsperiode regnet fra 2018. Gruveaktiviteten til Sydvaranger vil være en kombinasjon av drift på de mindre satellittbruddene i syd-feltene og fra hovedbruddet i Bjørnevatn. I henhold til driftsplanen vil ca. 60 % av malmen komme fra Bjørnevatn og 40 % fra satellittbruddene. For drift i de første 5 årene er det i tillegg utarbeidet en mer detaljert driftsplan, bestående av tekstdel med kartvedlegg. Følgende uttaksområder inngår i denne planen: Jerntoppen, Bjørnefjell, Fisketind Sør-Vest, Fisketind Øst samt Bjørnevatn. Videre drift utover denne perioden følger av «LOM», og mer detaljerte gruveplaner vil utarbeides på et senere tidspunkt.

Det er beregnet et totalt uttak i løpet av langtidsperioden på om lag 163 Mm3, hvorav 45 Mm3 malm. Årlig uttak er i snitt opplyst å være 2,25 Mm3 malm.

Planlagt uttak av malm skal utelukkende foregå ved dagbruddsdrift. Grunnlag for valg av driftsmetode er beskrevet i vedlagt analysedokument «Mine Method Comparative Analysis». Formålet med studiet er opplyst å være å vurdere og sammenligne dagbruddsdrift med underjordsdrift når det gjelder en effektiv og forsvarlig forvaltning av statens mineraler innenfor Sydvarangers malmfelt. En sammenfattende fremstilling av bakgrunn for og innhold i analysen følger i «LOM» punkt 2.

Valg av driftsmetode innebærer gråbergsbrytning i stor skala. Det følger av søknaden at i gjennomsnitt er 35-40% av volumet i en salve malm, og resterende gråberg. Med planlagt uttaksvolum vil dette gi en gråbergsproduksjon i «LOM» i størrelsesorden den gråbergsmengden som er innenfor omsøkt konsesjonsområde per i dag, om lag 400 millioner tonn. På denne bakgrunn har søker utarbeidet en gråbergsstrategi, som er vedlagt søknadsdokumentene. Strategien omhandler valg av metode for fremtidig plassering av gråberg, angivelse av volum og design av deponier. Det planlegges for både nye deponiområder i det sørlige området (Jerntippen Nord og Sør) og utvidelse av allerede eksisterende tipper. Blant annet skal Nordtippen, som er mest synlig fra bebyggelse, bygges til 300 moh, som er en høydeøkning på ca 120 m fra dagens situasjon. Det er ved søknaden også lagt ved en 3D-visualisering av de planlagte deponiene, vist i fra ulike omkringliggende lokasjoner. All deponering skal foregå innenfor omsøkt konsesjonsområde.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 14. mai 2018