Sververmoen massetak i Rakkestad kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra K-S Maskindrift AS.

Det er søkt om uttak av fast fjell ved dagbrudd, med uttaksvolum 4000 m3 pr år, totalt 8500 m3. Beregnet levetid er 3 år. Massene skal brukes til byggeråstoff. Det ble tatt ut 5000m3 i det samme uttaket i 2013. Dette volumet inngår også i denne konsesjonssøknaden. Totalt uttak er derfor på 13 500 m3. Konsesjonsområdet er på 26,7 daa, og består av skogsmark med fjell i dagen.

Arealet har status bebyggelse og anlegg, eksisterende råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. Det er krav om reguleringsplan før utvidelse. Det er i søknaden opplyst at kommunen har gitt dispensasjon. Slik DMF forstår saken, er det omsøkte uttaket innenfor det arealet som er avsatt til eksisterende råstoffutvinning, og det er ikke nødvendig med ny reguleringsplan for dette uttaket.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 10. februar 2023