Strendene uttak i Grane kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Magnar Stene.

Søknaden gjelder Strendene masseuttak på gnr/bnr. 54/1 i Svenningdal kommune. Omsøkt område er om lag 29 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 2000 m3 og et total uttak på om lag 29 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til spredt bebyggelse og anleggsdrift, herunder råstoffutvinning. Området ligger i reinbeitedistrikt 18 Voengelh-Njaarke.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 12. oktober 2017