Stranda i Namsos kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) datert 1. april 2015. Søker er Moen gård Kåre Kvåle.

Søknaden gjelder driftskonsesjon for uttak av grusforekomst på gbnr. 19/1 i Namsos kommune. Størrelsen på det omsøkte arealet er oppgitt til ca. 63 daa, mens anslaget på totalvolumet er satt til ca. 200.000 m3 masse. Det årlige uttaket er forventet å ligge på ca. 20.000 m3.

Området er omfattet av reguleringsplan for «Massetak gnr. 19 bnr. 1 i Namsos kommune» vedtatt av Namsos kommunestyre 29. januar 2015. I henhold til reguleringsplaner er området avsatt til LNFR-formål med andre angitt hovedformål.

Saken legges ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Vi ber om at høringsuttalelsen sendes innen fristen fredag 17. juli 2015.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 17. juli 2015