Storvassberget i Dovre kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Dovreskifer AS.

Søknaden gjelder Storvassberget, skiferbruddet ligger i Grimsdalen statsallmenning, på det sørlige Dovrefjellplatå. Ca. 5 km i luftlinje sør-øst for Grimsdalen, og ca. 20 km nord-øst for Dovre jernbanestasjon. Eiendommen har gbnr. 86/1 feste nr. 2. i Dovre kommune, Oppland fylke.

Størrelsen på det omsøkte arealet er 2666 daa, med et totalvolum for uttaket på 850 000 m3, forventet årlig uttak er 5000 m3. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNF, sone 1 (k.plan 2002) unntatt fra vern, arealdelen til kommuneplanen er under rullering. Mineralressursen som skal tas ut tilhører kategorien grunneiers mineraler.

Driften foregår i et sårbart område på grensen til Rondane Nasjonalpark, og det er utarbeidet en egen plan for skrotdeponering, bruddavslutning og landskapspleie. Bruddet ligger i en høyde på 1300-1350 m.o.h. Klimatiske forhold samt særlige hensyn til villreinstammen gjør at brudd-driften er avtalefestet til å kunne foregå i tidsrommet 15.06-30.11. hvert år.

Saken legges nå ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 15. desember 2015