Stormoen massetak i Vefsn kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Midt Norsk Betong Mosjøen AS

Søknaden gjelder uttak av grus for fremstilling av betong, asfalt og veggrus. Forventet årlig uttak er oppgitt til 10 000 m3 masse, mens resterende masse i uttaket er oppgitt til 300 000 m3 masse. Dette gir en forventet levetid for uttaket på ca. 30 år. Uttakets levetid vil imidlertid variere etter markedets etterspørsel.

Detaljreguleringsplan for uttaket er under utarbeidelse. DMF vil i den forbindelse presisere at en tillatelse i henhold til mineralloven ikke erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning, jf. mineralloven § 5. En vedtatt reguleringsplan kan også medføre at driftsplan og konsesjonsområde for driftskonsesjon må endres/revideres.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 28. november 2018