Storlavika industriområde i Flatanger kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Bjørn Frisendal AS.

Søknaden gjelder Storlavika industriområde på gnr/bnr 21/29 og 21/80 i Flatanger kommune. Omsøkt område er om lag 24 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 25 000 m3 og totalt uttak på om lag 120 000 m3. Området er kommuneplanens arealdel for Flatanger kommune 2016 til 2026, vedtatt 15. desember 2016, sak K 67/2016, avsatt til næringsbebyggelse.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 1. April 2020