Storhauggruva i Målselv kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 Trulsen Invest AS.

Storhauggruva er lokalisert på gnr./bnr. 26/1 i Målselv kommune. Totalt omsøkt område er ca. 39 dekar, og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Omsøkt område er i vedtak av 25. april 2014 regulert til område for steinbrudd og masseuttak (Plan ID 19242011005). Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av fast fjell, sand og gradert grus. Tiltakshaver opplyser at råstoffene i hovedsak skal benyttes til veigrus, strøsand og fyllmasser. Det er estimert et årlig uttak på 10 000 m3 og et totaluttak på rundt 285 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 15. september 2017