Storhaugen fjelltak i Åmot kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Forsvarsbygg.

Storhaugen fjelltak er lokalisert på gnr./bnr. 33/33 i Åmot kommune. Totalt omsøkt område er 49 dekar og fremgår av kart på side fire i høringsvedlegget. Området er i vedtak av 10. mars 1997 regulert til område for manøverområder med vernesoner. Tiltakshaver opplyser at det pågår en reguleringsplanprosess, men blir ikke endelig vedtatt før militærøvelsen. Det er derfor søkt om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for å benytte Storhaugen fjelltak til uttak av fjellmasser.

Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak omfatter uttak av sandstein. Steinen skal knuses og brukes til internt vedlikehold av veier og plasser innenfor Rødsmoen øvingsområde. I tillegg skal ca. 180 000 tonn knust masse brukes til opparbeidelse av camp-plass for Nato-øvelse høsten 2018. Det er estimert et årlig uttak på 10 000 – 175 000 m3 og et total uttak på 500 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 11. April 2018