Storeng steinbrudd i Tynset kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i mineralloven i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Hoel & Sønner AS.

Storeng steinbrudd ligger på Kvikne på vestsiden av elva Orkla, ca. 1,7 km nord for Kvikne Camping nord for Kvikne kirke.

Reguleringsplanen for Storeng steinbrudd ble vedtatt av Tynset kommunestyre 28.08.2012. Søknaden gjelder gbnr. 177/1,10 og 13 og et areal på ca. 60 dekar. Totalt uttaksvolum er beregnet til 700 000 m3 og forventet årlig uttak er ca. 20 000 m3. De utsprengte fjellmassene fra bruddet skal knuses og benyttes til anleggstekniske formål. Omsøkt område går frem av kart på side 4 i vedlegget til høring.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 4. september 2017