Stølan massetak i Hemne kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Opsal og Fjelnset AS.

Stølan er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 102/3 i Hemne kommune. Det omsøkte området er om lag 23,5 dekar og fremgår av kart på side 22 i høringsvedlegget. Omsøkt område er avsatt til råstoffutvinning og LNRF («areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag») i kommunens arealplan for 2015 - 2026. Det er oppgitt at forekomsten består av kvarts, glimmerskifer og gneis som hovedsakelig vil benyttes til å produsere pukk og grus, samt benyttes som fyllmasse i ulike anleggsarbeid. Det er estimert et årlig uttak på om lag 5.500 m3 og et totalt uttak på 220.000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 23. august 2017