Stokkjølen steinbrudd i Halsa kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Austad & Bjerknes AS med org.nr. 969 032 678.

Stokkjølen steinbrudd er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 120/5 i Halsa kommune. Det omsøkte området er om lag 39,5 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «steinbrudd og masseuttak» i reguleringsplan med plan-ID 20140001 og navn «Stokkjølen steinbrudd». Det er oppgitt av forekomsten i hovedsak består av kvarts med innslag av litt glimmer, som hovedsakelig benyttes til bygg- og anleggsformål. Det er estimert et årlig uttak på 10 – 15.000 m3, og et totalt uttak på om lag 750.000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 5. oktober 2018