Støen Pukkverk i Vestre Toten kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Swerock AS.

Søknaden gjelder Støen Pukkverk på gnr/bnr. 173/100 i Vestre Toten kommune. Omsøkt område er om lag 38,4 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 10 000 m3 og totalt uttak på om lag 176 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen for Vestre Toten 2012-2023, avsatt til råstoffutvinning.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 15. februar 2022