Støen grustak i Ringerike kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Hæhre Entreprenør AS.

Støen grustak er lokalisert på gnr./bnr. 52/1 i Ringerike kommune. Totalt omsøkt område er 91 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 30. august 2007, avsatt til hensynssone for grunnvann. Det foregår en pågående planprosess for å få omsøkt område regulert til grustak/masseuttak. Tiltakshaver opplyser i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av grus og stein som vil anvendes til fyllinger, tomt og veianlegg. Det er estimert et årlig uttak på 50 000 m3 og et totaluttak på 2 600 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 23. august 2017