Stikla pukkverk i Trøgstad kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Stikla Pukkverk og Entreprenør AS.

Stikla pukkverk er lokalisert på gnr./bnr. 130/1 og gnr./bnr. 131/43 i Trøgstad kommune. Totalt omsøkt område er 20 dekar og fremgår av kart over konsesjonsområde på side 4 i høringsvedlegget. Området er i vedtak av 10. juni 1997 (Plan-ID 19970001) og 19. oktober 2004 (Plan-ID 20030001) regulert til område for masseuttak/steinbrudd. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak omfatter uttak av fast fjell. Råstoffene skal blant annet anvendes til bygg- og anleggsvirksomhet i distriktet. Det er estimert et årlig uttak på 8000 – 10 000 m3 og et anslått totaluttak på 300 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 23. April 2018