Stihågen masseuttak i Andøy kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Andøya Space AS for Stihågen masseuttak på gnr./bnr. 34/10 i Andøy kommune.

Omsøkt område er om lag 34 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på side 10. Det er anslått et årlig uttak på om lag 200 000 m3 og totalt uttak på om lag 200 000 m3. Planlagt driftstid for uttaket er 1 år og massene skal brukes som fyllmasse og molostein ved utbygning av utskytningsområde for små satellitter. Området er regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Andøya Spaceport Børvågen», datert 28. august 2020.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 14. februar 2022