Stendafjellet i Bergen kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Fana Stein og Gjenvinning AS.

Fana Stein og Gjenvinning AS søker om driftskonsesjon for uttaket Stendafjellet i Bergen kommune. Søknaden om driftskonsesjon gjelder for uttak av fjell under bakken på gbnr. 97/1, 119/7 og 34, 120/3 og 121/234. Bruksområdet er byggeråstoff i form av pukk.

Planlagt årlig uttaksvolum er oppgitt til 145 000 m3 masse, mens planlagt samlet uttaksvolum er oppgitt til 4 500 000 m3 masse. Dette gir en anslått uttakstid på ca. 30 år. Varigheten på uttaket vil imidlertid variere etter etterspørselen i markedet. Størrelsen på arealet er 477 daa.

Området er omfattet av en reguleringsplan «Stendafjellet – masseuttak og avfallsdeponi», PlanID 6293000, vedtatt 15. juni 2016.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 21. juni 2019