Stemstea massetak i Froland kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Agder Singel og Sand Terjesen AS.

Søknaden gjelder uttak av sandforekomst på gbnr. 52/4 i Froland kommune. Størrelsen på det omsøkte arealet er 33 daa. Anslått totalvolum er angitt til 150 000 m3 masse, mens forventet årlig uttak er 10 000 m3 masse.

Froland kommune har gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealformål og reguleringskrav datert 10. mai 2016. Dispensasjonsvedtaket er en del av sakens høringsdokumenter.

Søknaden ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 25. november 2016