Steinsåa grustak i Grong kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Omsøkt område, Steinsåa grustak, er lokalisert på gnr./bnr. 30/3, gnr./bnr. 31/3 og gnr./bnr. 31/5 i Grong kommune. Grustaket ligger like ved E6 rett overfor Gong sentrum. Totalt omsøkt område er 87 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i vedtak av 29. juni 1995 og vedtak om utvidelse av reguleringsplanen 17. februar 1998, regulert til område for grustak. Det er oppgitt i søknaden at driften vil omfatte uttak av sand, grus og stein. Tiltakshaver opplyser at råstoffene i hovedsak skal benyttes til strøsand, oppfylling, asfalttilslag og andre vegformål. Det er estimert et årlig uttak på 10 000 m3 og et totaluttak på 2 000 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelige i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår videre behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 28. juni 2017