Steinbrudd på eiendom gbnr. 57/1 i Målselv kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Målselv Maskin & Transport AS.

Søknaden gjelder uttak av fast fjell på eiendommen gbnr. 57/1 i Målselv kommune. Konsesjonsområdet er angitt i kart som er vedlagt høringsdokumentene og har et areal på 7 daa. Anslått årlig uttaksvolum er oppgitt til 10 000 m3 masse, mens totalt uttaksvolum er oppgitt til 100 000 m3 masse. Dette gir en antatt levetid på uttaket på ca. 10 år. Uttakets levetid og antatt årlig uttak vil imidlertid kunne variere etter markedets etterspørsel.

Massene er tenkt brukt til knusing til kult, veigrus og pukk til entreprenører og kunder i Indre Troms. Driften skal skje i en pall.

Uttaksområdet er regulert i henhold til reguleringsplan «Steinbrudd på eiendommen 57/10», planID 192400016, vedtatt 14. desember 1989. Reguleringsformål for området er steinbrudd.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventinger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknadene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 13. desember 2019