Stangnes grustak i Porsanger kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Føhr & Sønner Sementstøperi AS.

Stangnes grustak er lokalisert på gnr./bnr. 15/1 (fnr. 9002) og gnr./bnr. 15/74 i Porsanger kommune. Total omsøkt område er 88 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Omsøkt område er i kommuneplanens arealdel avsatt til område for masseuttak. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av sand, stein og grus. Tiltakshaver opplyser at råstoffene i hovedsak skal benyttes til levering av støypesand og til fyllmasse. Det er estimert et årlig uttak på 250 – 500 m3 og et totaluttak på 200 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 1. september 2017