Stange Næringspark i Stange kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Hamar Pukk og Grus AS.

Hamar Pukk og Grus AS har søkt om driftskonsesjon for Stange Næringspark, gbnr. 296/28 (296/1) i Stange kommune. DMF gjør oppmerksom på at det vises til flere gårds- og bruksnummer i driftsplanen enn det som er omsøkt. Ifølge tiltakshaver er eiendommen det søkes om konsesjon for, gbnr. 296/28 fradelt fra gbnr. 296/1 den 14. november 2016. Omsøkt område er ca. 129 daa. Tiltakshaver har anslått totalt volum for uttaket å være 1 200 000 m3 og forventer å ta ut ca. 300 000 - 400 000 m3 pr. år. Forekomsten tilhører mineralkategorien grunneiers mineraler. Uttaket er planlagt brukt ved utbygging av E6 fra Kolomoen til Biri, med planlagt oppstart i 2017 som et prosjekt under Nye Veger.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 27. januar 2017