Stakkskardet i Vikna kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nærøysund Kraftbetong AS.

Søknaden gjelder Stakkskardet masseuttak på gbnr. 208/10, 207/4 og 207/12 i Vikna kommune. Omsøkt område er om lag 260 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 12. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 50 000 m3 og et totalt uttak på om lag 4 750 000 m3. Området er i reguleringsbestemmelser til områderegulering Kråkøya-Stakkskardet havne- og industriområde, vedtatt 24. oktober 2013, regulert til steinbrudd/masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 6. April 2020