Sprova i Steinkjer kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Sprova Pukk AS.

Sprova er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 382/1 i Steinkjer kommune. Det omsøkte området er på om lag 116 dekar og fremgår av kart på side 14 i høringsvedlegget. Deler av det omsøkte området er avsatt til «Råstoffutvinning», mens deler er avsatt til LNF område. Tiltakshaver har informert om at det i august 2018 ble startet reguleringsplanarbeid for Sprova Steinbrudd, med plan-ID 2018019. Det er oppgitt at forekomsten i hovedsak består av to ulike bergarter: «Granittisk gneis» og «Amfibolittisk gneis». Forekomsten selges til entreprenører, bønder og privatpersoner i området, og anvendes som byggeråstoff til veifundament, grøfter og byggeprosjekter. Det er estimert et årlig uttak på om lag 30 000 m3 og et totalt uttak på om lag 1 960 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 11. oktober 2018