Sprentjern i Flå kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Turufjell drift AS.

Turufjell drift AS søker om driftskonsesjon for masseuttak ved Sprentjern i Flå kommune. Ifølge tiltakshaver er arealet for hele planområdet på ca. 39 daa. Areal avsatt til masseuttak er på ca. 14 daa. Ifølge tiltakshaver er anslått totalvolum for uttaket 290 000 m3. De antyder et forventet årlig uttak på 15 000 m3, men understreker at dette vil kunne endre seg i takt med markedssituasjonen. Forekomsten tilhører mineralkategorien grunneiers mineraler.

Ifølge tiltakshavers beskrivelse består mineralforekomsten innenfor uttaksområdet av amfibolitt og hornblendegneis. Uttaket skal brukes i forbindelse med opparbeiding av infrastruktur og tomteopparbeiding innenfor arealet som er avsatt i områdeplan for Turufjell.

Området er i «Detaljplan masseuttak ved Sprentjern – BOB-BSM/BVA/BL Turufjell» med plan ID: 2017003, vedtatt i Flå kommunestyre den 31. mai 2018, regulert til «Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte formål». I tråd med reguleringsbestemmelsene kan område BKB-BSM/BVA/BL benyttes til masseuttak, lager og vann- og avløpsanlegg.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 23. november 2018