Sormbrua masseuttak i Våler kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Våler Mobilknusing AS.

Sormbrua masseuttak ligger på kommunegrensen mellom Våler og Elverum kommuner på østsiden av riksveg 2.

Reguleringsplanen for masseuttaket ble vedtatt av Våler kommunestyre 16.02.2016. Masseuttaket er i dag delvis tidligere masseuttak/deponi og delvis utmarks/skogsområde.

Søknaden gjelder gbnr. 49/6 og et areal på ca. 18 dekar. Totalt uttaksvolum er oppgitt til 250 000 m3 og forventet årlig uttak er 5000 m3. Omsøkt område går frem av kart på side 4 i vedlegget til høring. Kartet er produsert ved DMF. I søknadsskjemaet og i driftsplanen er omsøkt område oppgitt til ca. 28 dekar. Dette gjelder sannsynligvis hele reguleringsplanområdet.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 3. november 2017