Sørlimoen i Lillestrøm kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Vethe AS (org. nr. 988 522 597) for uttak på gbnr. 462/1/1 i Lillestrøm kommune.

Omsøkt areal er på ca. 34 daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 3500 m3 og totalt uttak på om lag 50 000 m3. Årlig uttak er forventet å variere etter markedssituasjonen.

Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak og regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Masseuttak, Gnr. 62, Bnr.1 m.fl.», datert 22. januar 2005. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 9. juni 2022