Søreide masseuttak i Gloppen kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 fra Eide Sandtak AS.

Søreide masseuttak er lokalisert på del av gnr/bnr 2/1 i Gloppen kommune. Området som det vert søke om driftskonsesjon på har eit areal på om lag 10 dekar og framgår av høyringsvedlegget på s. 12-13. Tiltakshavar oppgjer at det skal tas ut totalt 25 000 m3 masse. Forventa årleg uttak er 12 500 m3 masse. Området er regulert i reguleringsplan for Masseuttak på Søreide (planID 200304), vedteken 24. februar 2003.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 15. oktober 2020