Søre Risteigen masseuttak i Rollag kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Omsøkt område er lokalisert på gnr./bnr. 10/1 i Rollag kommune. Søre Risteigen masseuttak ligger øst for Veggli tettsted. Totalt omsøkt område er 22,5 dekar og fremgår av kart over omsøkt område på side 4 i høringsvedlegget. Uttaksområdet er i vedtak av 11. september 2014 regulert til område for steinbrudd og masseuttak. Tiltakshaver opplyser at driften i hovedsak vil omfatte uttak av stein og grus. Videre opplyser tiltakshaver at massene er godt egnet til veggrus, strøsand og støpesand. Massene skal knuses, sorteres i ulike fraksjoner og deponeres/mellomlagres i masseuttaket. Sorterte masser skal deretter lastes ut med hjullaster og kjøres med lastebil til egen byggevirksomhet.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelige i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår videre behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 2. juni 2017