Søra Kaldberg i Time kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Veidekke Industri AS, datert 19. desember 2014.

Masseuttaket Søra Kaldberg er lokalisert på gbnr. 29/2,7 og 29/5,8 i Time kommune. Størrelsen på det omsøkte arealet er på 199 daa. Søker oppgir at anslått totalvolum uttatt masse er 5 000 000 m3. forventet årlig uttak er 150 000-200 000 m3 masse. Forekomsten er oppgitt å bestå av granittisk gneis med feltspat, kvarts og amfibol som dominerende mineraler. Den har gode tekniske egenskaper og er sertifisert som tilslag til asfalt og betong i tillegg til entreprenørmasser.

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning. Godkjent reguleringsplan for området har planid 0162. Den ble vedtatt i 02.04.97, og senere vedtatt med endring 20.11.2014.

Søknaden legges nå ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 9. november 2015