Sommerbrekka i Rendalen kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Jørn Grøndal Lastebiltransport.

Søknadsområdet på Sommerbrekka er lokalisert på gbnr. 55/24 i Rendalen kommune. Det totale reguleringsarealet er på ca. 73 dekar og uttaksområdet er på ca. 51 dekar. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak, og regulert i detaljreguleringsplan for Sommerbrekka med nasjonal arealplan-ID R50.

Det er oppgitt at forekomsten består av stein og morenemasser. Søker oppgir at hovedformålet med uttaket er råstoff til vegmasser. Det er estimert et årlig uttak på 4000 – 6000 m3 og et totaluttak på 220 000m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 23. september 2016