Somma pukkverk i Ringerike kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra RIPU AS med org. nr. 917 815 771, for uttak av mineralske masser på gbnr. 275/166 i Ringerike kommune.  

Omsøkt areal er på ca. 72 daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 50.000 m³ og totalt uttak på om lag 870.000 m³.   

Området er avsatt til «steinbrudd/massetak» (BMS) i reguleringsplan for «Somma pukkverk» med ID 0605-392, vedtatt av Ringerike kommune 24. november 2016.  

Det er tidligere drevet masseuttak innenfor samme område, med konsesjon gitt i vedtak 14/01932-15 av 14. august 2017. Denne konsesjonen er bortfalt som følge av ettårsfristen i mineralloven § 45 (1) 1. pktm. Ny tiltakshaver kan derfor ikke søke overdragelse etter mineralloven § 45a, men må søke ny konsesjon etter mineralloven § 43.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 3. April 2023