Somma masseuttak i Ringerike kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Somma masseuttak er lokalisert på gnr./bnr. 275/2 i Ringerike kommune. Omsøkt område ligger i Somdalen, ca. 20 km fra Hønefoss og ligger ca. 3 km fra E16. Totalt omsøkt område er 72 dekar og fremgår av kart over konsesjonsområde på side 4 i høringsvedlegget. Omsøkt område er i vedtak av 24. november 2011 regulert til steinbrudd og masseuttak. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNF-området.  Tiltakshaver opplyser i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte utvinning av stein for knusing til pukk, grus og sand. Det er estimert et forventet årlig uttak på 25 000 m3 og et totaluttak på 1 250 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 27. juni 2017