Solumåsen i Holmestrand kommune – driftsplan

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om forslag til endret driftsplan for Solumåsen i Holmestrand kommune fra Solum Pukkverk AS.

Tiltakshaver ønsker nå å øke totalvolumet ved å drive ned til kote +96. I forslag til revidert driftsplan fra 31.01.2023 er det lagt opp til 7 etapper, der uttak til kote +96 er beskrevet som etappe 6. Tiltakshaver har i dag knust seg igjennom halve etappe 1A og har startet på etappe 1B.

Uttaksområdet dekker et areal på om lag 99 dekar, og endringen i forslaget til driftsplan omfatter således ikke en utvidelse av arealet. Totalt uttaksvolum for de etappene 1-5 fra revidert driftsplan fra 2015 var estimert å være ca. 2 550 000m3. Estimert uttaksvolum i revidert driftsplan nå er ca. 2 950 000 faste m3. Etappeuttak i denne reviderte driftsplan er en fortsettelse av siste etapper fra godkjent revidert driftsplan fra 2015. 

Antatt årlig uttak er estimert å være ca. 115.000 faste m3, men kan variere basert på marked og etterspørsel. Estimert uttaksperiode er derfor ca. 26 år, frem til ca. år 2048.

Uttaksområdet er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.

aken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 30. juni 2023