Soltønan massetak i Evje og Hornnes kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Austenaa Transport AS.

Austenaa Transport AS søker om driftskonsesjon for Soltønan massetak. Uttaket er lokalisert på gbnr. 8/4 i Evje og Hornnes kommune. Omsøkt område er ca. 29 daa. Ifølge tiltakshaver er planlagt samlet uttaksvolum ca. 126 000 m3. Tiltakshaver antyder et årlig uttaksvolum på ca. 12 000 m3. Uttakstakt og mengde vil kunne variere med marked og etterspørsel.

Ifølge tiltakshaver skal det tas ut løsmasser (sand og grus). Forekomsten er ifølge tiltakshaver av god kvalitet og skal blant annet brukes som strøsand for Statens vegvesen, samt byggeråstoff for øvrig.

Området er i kommuneplan for Evje og Hornnes kommune 2011-2021 avsatt til fremtidig råstoffutvinning. Tiltakshaver har redegjort for at uttaket har eksistert i mer enn 40 år. Ifølge tiltakshaver har Evje og Hornnes kommune gitt tillatelse til søknad om rydding av gammelt sandtak og videre produksjon den 25. september 2018.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknadene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 23. oktober 2019