Solligruva i Målselv kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Trulssen Invest AS.

Solligruva er lokalisert på gnr./bnr. 18/1 i Målselv kommune. Totalt omsøkt område er ca. 32 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Uttaksområdet er i vedtak av 22. april 2010 regulert til område for steinbrudd og masseuttak. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatteuttak av grusmasser. Tiltakshaver opplyser at råstoffene blant annet skal benyttes til fyllmasser. Det er estimert et årlig uttak på 5000 – 10 000 m3 og et totaluttak på 100 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 16. august 2017