Solberg steinbrudd i Midtre Gauldal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Koren Sprengningsservice AS.

Koren Sprengningsservice AS søker om driftskonsesjon for utvidelse av Solberg steinbrudd. Uttaket er lokalisert på gbnr. 130/1 i Midtre Gauldal kommune. Tiltakshaver oppgir at omsøkt areal er ca. 185 daa. Tiltakshaver har allerede fått tildelt driftskonsesjon for uttak av masser innenfor et område på 62 daa. Dette konsesjonsområdet samsvarer med det som tidligere var avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. I etterkant av dette har tiltakshaver fått regulert et større område til råstoffutvinning. DMF har lagt til grunn at omsøkt område er det som i gjeldende reguleringsplan er regulert til råstoffutvinning, med unntak av området hvor det allerede er gitt konsesjon. Digitalisering av konsesjonsområdet viser at søknaden gjelder for et område på 108 daa. Omsøkt konsesjonsområde samsvarer med område regulert til råstoffutvinning i gjeldende reguleringsplan. Se også vedlagt kart over konsesjonsområde som tydeliggjør gjeldende søknad opp mot tidligere tildelt konsesjonsområde.

Ifølge tiltakshaver er det anslåtte totalvolumet for forekomsten innenfor det omsøkte området ca. 4 296 000 m3. Tiltakshaver forventer et årlig uttak på ca. 60 000 m3. Uttakstakten vil kunne endre seg noe i tråd med etterspørselen i markedet.

Tiltakshaver beskriver den dominerende bergarten innenfor omsøkt område som en kalkholdig fylitt. Ifølge tiltakshaver finnes denne bergarten hovedsakelig vest i området. Videre beskriver tiltakshaver at det langs østsiden finnes en intrusjon av kvartsitt/trondhjemitt og at det spredt midt i området finnes soner av mørk biotitt amfibolitt.

Forekomsten er hovedsakelig benyttet til tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid for vegbygging.

Området er i reguleringsplan for Solberg steinbrudd og deponi, med planID 16482015002, vedtatt i kommunestyret den 15. juni 2017, regulert til råstoffutvinning.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 24. juni 2019