Solberg steinbrudd i Midtre Gauldal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Koren Sprengningsservice AS, datert 30.12.2014.

Søknaden gjelder driftskonsesjon for uttak av stein i Midtre Gauldal kommune. Steinbruddet ligger ca. 1,5 km fra E6 sør for Sokndal. Størrelsen på det omsøkte arealet er opptil ca. 62 daa, mens anslaget på totalvolumet for uttaket er satt til ca. 180 000 m3 masse. Det årlige uttaket er forventet å ligge på ca. 60 000 m3.

Området er omfattet av reguleringsplan for «Solberg Steinbrudd» vedtatt 05.11.2003. I henhold til reguleringsplaner er området avsatt til blant annet masseuttak med steinbrudd.

Søknaden legges nå ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 7. september 2015