Søknad om utvinningsretter fra Rana Gruber AS - Rana kommune

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om utvinningsrett etter mineralloven § 29 fra Rana Gruber AS.

Rana Gruber AS søker om utvinningsrett etter mineralloven § 29 for syv områder, se vedlagt kart i høringsvedlegget. Områdene dekker deler av den samme forekomsten som Rana Gruber AS driver uttak på i dag. Forekomsten består av jernmalm. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 8. desember 2020